พันธกิจ

1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน์

2. พัฒนาครูให้มีความรุ้ความสามารถและทักษะในการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลัก สูตรสถานศึกษา และได้ผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการศึกษา

3. พัฒนาระบบการบริหารการจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

4. ส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา

หน้าแรก | รู้จักโรงเรียน | ชมโรงเรียน | บุคลากรโรงเรียน | ภาพกิจกรรม | ข่าวสาร | ติดต่อโรงเรียน
 
โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ
54/1 หมู่ที่ 11 ตำบลดูน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 33130
โทรศัพท์ 0 4565 1714-5 มือถือ 08 4984 5102, 08 9555 6040
พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ศูนย์รวมงานโรงเรียน ศูนย์กลางรับสมัครครู สอนพิเศษ กวดวิชา ติวเตอร์