• บน ประชาสัมพันธ์สมัครเรียน
  • บน สำเร็จการสึกษา
  • รับประกาศนียบัตร
  • โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ
พันธกิจ

1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน์

2. พัฒนาครูให้มีความรุ้ความสามารถและทักษะในการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลัก สูตรสถานศึกษา และได้ผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการศึกษา

3. พัฒนาระบบการบริหารการจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

4. ส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา

หน้าแรก | รู้จักโรงเรียน | ชมโรงเรียน | บุคลากรโรงเรียน | ภาพกิจกรรม | ข่าวสาร | ติดต่อโรงเรียน
 
โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ
319 หมู่ 1 ตำบลคำเนียม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 33130
โทรศัพท์ 045-651705 มือถือ 089-5556040, 093-4265691 , 082-1570336
พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ศูนย์รวมงานโรงเรียน ศูนย์กลางรับสมัครครู สอนพิเศษ กวดวิชา ติวเตอร์